Provozní řád

1. Druh a způsob poskytování služeb, zdravotní kontraindikace služeb, zakázané výkony při poskytování služeb:

Fitness studio FIT UP! bylo zřízeno za účelem vytvoření kvalitativně vyhovujících podmínek k cvičení dospělé populace a mladistvých, zejména na kondičních, posilovacích a kardio strojích. Vybavené je ověřenými zařízeními různé technické náročnosti, od jednoduchých posilovacích zařízení až po elektrické běžící pásy značky Technogym. Veškeré cvičební stroje a zařízení jsou certifikované v Evropské unii.Cvičební úkony vykonávají klienti na vlastní odpovědnost. Ve fitness studiu je zakázáno používat sportovní zařízení bez dozoru osobám mladším 15 let. Vedoucí zařízení, jeho zástupce, cvičební asistent nebo osobní trenér na vyžádání poučí klienty o používání veškerých zařízení, včetně návodu na jejich obsluhu a o možných kontraindikacích a zdravotních rizicích spojených s užíváním těchto zařízení a solárií. Zařízení ve fitnes studiu FIT UP! není možné využívat zejména při: – infekčních chorobách kůže, – akutních chorobách pohybového aparátu, – těžších formách chorob srdečního a cévního aparátu, – epolepsii. V případě nejasností nebo vážných pochybností, resp. Při pravidelném užívání léků, je klient povinen konzultovat svůj zdravotní stav se svým ošetřujícím lékařem a odpovědný pracovník FIT UP! Je oprávněn požadovat souhlasné stanovisko tohoto lékaře.

2. Podmínky provozovny a zásady ochrany návštěvníků a zaměstnanců zařízení

Ke vstupu do provozovny zařízení je třeba pouze platný členský průkaz, denní karta, jednorázový vstup nebo MultiSport karta. Provozní doba je denně od 6:00 do 24:00 hodin. Po dobu svátků může bát provozní doba upravena, o čemž jsou uživatelé obeznámeni na recepci a sociálních sítích. • Klienti jsou povinni nosit přiměřené tréninkové oblečení a čistou sportovní obuv, jejíž podrážka nezanechává stopy na podlaze. • Klienti se převlékají v oddělených samostatných šatnách, přičemž si oděv odkládají do skříněk na to určených. • Vstup do tréninkového prostoru a do sprch v exteriérové obuvi je zakázán. • Používání ručníku ve studiu FIT UP! studiu je povinné. Ručník je třeba zejména jako podložka při používání zařízení jako ochrana před znečištěním v důsledku pocení. • Po použití je třeba přístroj očistit pomocí připraveného dezinfekčního prostředku. • Klient je povinen po použití vrátit závaží, činky a další vybavení ve FIT UP! studiu na původní místo. • Používání mýdla a jiných prostředků na umývání těla je možné jen v prostorách určených na sprchování. Umyvadlo slouží výhradně na mytí rukou. • V celém studiu FIT UP! jsou zakázány intimní hygienické úpravy (holení, depilace…). • V případě zranění klienta nebo zákazníka při výkonu jejich činnosti je k dispozici lékárnička. Postižené místo se okamžitě opláchne vodou, následně vydezinfikuje dezinfekčním prostředkem na rány (Septonex, Detol, Mezosept…) a přelepí se jednotlivě balenými náplastmi na rány. • Klient se zavazuje zdržet se výtržností a chovat se způsobem neomezujícím a neobtěžujícím jiné návštěvníky a zaměstnance FIT UP! Studia. • Klient se zavazuje zdržet se vstupu do FIT UP! studia pro jakékoliv komerční účely , zejména za účelem poskytování osobního dohledu či poradenství jiným uživatelům či návštěvníkům FIT UP! studia při využívání služeb za úplatu, či pro účely obdobných služeb bez zvláštní smlouvy s poskytovatelem.

3. Pokyny, omezení a zákazy týkající se návštěvníků

Uživatel je oprávněn po dobu svého pobytu v prostorách FIT UP! studia používat uzamykatelné skříňky za účelem uložení svých věcí. Uživatel je oprávněn za účelem použití uzamykatelných skříněk použít visací zámek, který si zajistí na své náklady. Poskytovatel je povinen na požádání uživatele zapůjčit uživateli za účelem použití uzamykatelných skříněk visací zámek, a to za poplatek ve výši … Kč za 1 ks visacího zámku. V případě ztráty, poškození, zničení nebo nevrácení zapůjčeného visacího zámku je uživatel uhradit poskytovateli poplatek ve výši … Kč za každý kus ztraceného, poškozeného, zničeného nebo nevráceného zapůjčeného visacího zámku. Před odchodem z FIT UP! studia je uživatel povinen skříňku vyprázdnit a ponechat odemčenou pro další použití, v opačném případě je poskytovatel oprávněn po skončení otvírací doby skříňku otevřít a její obsah vyprázdnit, a to na nebezpečí a náklady uživatele. Uživatel je povinen uhradit poskytovateli poplatek za uskladnění ve výši … Kč za každý den uskladnění obsahu skříňky a poskytovatel je povinen vydat uskladněný obsah skříňky uživateli pouze v případě, že uživatel prokáže vlastnické nebo jiné právo na jeho vydání a po úhradě poplatku za uskladnění obsahu skříňky v plné výši. Poskyrovatel neodpovídá za ztrátu , odcizení, poškození nebo zničení věcí uložených v uzamykatelných skříňkách a rovněž neodpovídá za ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení věcí uživatelem uložených mimo uzamykatelné skříňky. Návštěvníci jsou povinni dodržovat tento provozní řád FIT UP! A bezpečnostní a protipožární předpisy. Klienti nesmí činit nic, co odporuje dobrým mravům, jako je zachování bezpečnosti, klidu a pořádku. Sportovní činnost bez trička a pevné sportovní obuvi je zakázána. Rovněž platí zákaz: • kouření v celém prostoru studia, • vstupu osobám podnapilým, • vstupu osobám pod vlivem omamných návykových látek, • vstupu se zvířetem, • vstupu se zbraní nebo jakoukolí věcí, která by mohla ohrozit život nebo zdraví, • vstupu osobám mladším 15 let. Poskytovatel so vyhrazuje právo na kontrolu totožnosti předložením platného dokladu totožnosti s fotkou uživatele při zakoupení denní karty, resp. Při využití poukázky na volný vstup, a to z následujících důvodů: 1) Při zakoupení denní karty je třeba identifikace uživatele pro účely následného uplatnění vrácení poplatku za denní kartu při uzavření smlouvy o poskytování služeb na 14 dnů. 2) Při využití poukázky na volný vstup je třeba identifikace uživatele pro účely zamezení opakovaného využití poukázky na volný vstup (každý uživatel je oprávněn využít poukázku na volný vstup v síti FIT UP! pouze jedenkrát).

4. Způsob a frekvence úklidu zařízení, včetně čištění osvětlovacích těles a oken

Zařízení se uklízí a intenzívně větrá každý den, a to před otevřením nebo po skončení provozní doby, přičemž v cvičebních místnostech funguje rovněž účinné umělé větrání. Vzhledem k dlouhé provozní době se prostory hygieny uklízí dvakrát v průběhu provozní doby a v řípadě potřeby okamitě. Pomůcky na úklid se skladují odděleně od provozních prostor v samostatné místnosti. Odpadové nádoby na drobný odpad jsou opatřeny krytem, vybavené jednorázovým PVC pytlem, přičemž se denně vyprázdňují, čistí a dezinfikují. Vysávání a mytí podlah v celém zařízení se provádí denně a mytí oken, dveří a osvětlovacích těles dvakrát ročně. Základní oprava veškerých nátěrů a maleb provozních prostor se provádí minimálně 1x ročně.

5. Postup při mechanické očistě případně dezinfekci

Vlhká mechanická očista a dezinfekce podlah, obkladů a zařízení na osobní hygienu se vykonává denně, před započetím nebo po skončení provozní doby a průběžně podle potřeby. Po použití cvičebních strojů a zařízení přicházejících do přímého kontaktu s tělem kleinta se tyto plochy po každém uživateli vyčistí od potu, ošetří dezinfekčním prostředkem, případně opláchnou teplou vodou a vysuší papírovým ubrouskem. Očista a dezinfekce zahrnuje tyto základní činnosti: • čištění a dezinfekce WC, umyvadel, sprch, dveřních klik – dvakrát denně; • čištění a dezinfekce šaten a šatních skříněk – denně; • čištění a dezinfekce cvičebních strojů a zařízení – denně. Na dezinfekci podlah, obkladů a zařízení pro osobní hygienu se používají minimálně dva vhodné přípravky na různé bázi, např. SAVO a INCIDUR. K zabránění vytvoření rezistence patogenních mikroorganizmů se dezinfekční prostředky týdně obměňují. Roztoky jednotlivých dezinfekčních prostředků se připravují denně. Dodržuje se správná koncentrace a doba působení. Vykonaná dezinfekce musí být bez prokazatelné přítomnosti patogenních mikroorganizmů. Dezinfekci vždy předchází vlhká mechanická očista teplou vodou a čistícím prostředkem.

6. Závěrečná ustanovení

Tento provozní řád sudia FIT UP! bude přístupný na viditelném místě u kontrolovaného vstupu do zařízení. Za jeho dodržování odpovídá vedoucí zařízení nebo jeho zástupce, kteří jsou určeni provozovatelem.