OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • 1. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Transparentnost zpracování osobních údajů subjektů je klíčovým principem evropského obecného nařízení o ochraně údajů GDPR. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Takové zpracování zahrnuje shromažďování, ukládání, používání, změnu.
  • 2. Za zpracování osobních údajů je odpovědná společnost Uppsala Management s.r.o., Rybná 716/24, 110 0 Praha 1, 110 00 Praha, IČO: 04562208, provozovatel fitness studií FIT UP!
  • 3. Správce zpracovává osobní údaje uživatele v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail, členské číslo, fotografie. Tyto osobní údaje jsou nezbytné za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb v síti FIT UP!Správce zpracovává i následující údaje: bankovní spojení, obraty na členském účtu, lékařské potvrzení (doklad potvrzující oprávněnost přerušení členství ze zdravotních důvodů), místo, datum a čas návštěv studií FIT UP! Správce zpracovává (shromažďuje, uchovává a používá) poskytnuté informace způsobem, který je v souladu se zákonem. Společnost Uppsala Management, spol. s r.o. neuchovává vaše osobní údaje déle, než to vyžaduje účel, pro který se uchovávají.
  • 4. Poskytnuté osobní údaje mohou být sdíleny s třetími stranami, pouze pokud je to nezbytné pro provedení služeb, které vám poskytujeme. S třetími stranami uzavíráme formální dohody k zajištění ochrany vašich osobních údajů. Jde zejména o dodavatele účetních služeb, IT služeb, poskytovatele MultiSport karet. Kromě toho, vaše osobní údaje neposkytneme nikomu, pokud to nebude vyžadovat zákon a/nebo nařízení (např. Ministerstvo spravedlnosti, daňové úřady apod.).
  • 5. Každý subjekt údajů podepisuje vedle smlouvy i samostatný dokument „souhlas subjektu údajů“, kterým souhlasí se zpracováním a použitím osobních údajů. Tento souhlas slouží i k marketingovým účelům a pro personalizovanou reklamu (Newsletter) ze strany správce. Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jej týkají, a to zasláním e-mailu na adresu: kristina@fitup.sk.
  • 6. Nepodepsání dokumentu „souhlas subjektu údajů“ není důvodem k neuzavření smlouvy, neposkytnutí služeb nebo ukončení smlouvy se subjektem údajů.
  • 7. Každá osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme, je subjektem údajů s následujícími právy: a) právo na přístup k vašim osobním údajům – v listinné nebo elektronické podobě b) právo na opravu vašich chybných osobních údajů c) právo namítat zpracovávání vašich osobních údajů d) právo na omezení zpracování vašich osobních údajů e) právo na výmaz vašich osobních údajů – jestliže osobní údaje, které o vás zpracováváme, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět. f) právo na přenos vašich osobních údajů – máte právo na předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, na třetí stranu, pokud bude takový přenos technicky možný. g) právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů – subjekt údajů, který se domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů nebo došlo ke zneužití jeho osobních údajů, může podat návrh u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky
  • 8. Jako subjekt máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně vašich osobních údajů, resp. podat stížnost správci a orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111, www.uoou.cz nebo na e-mail: posta@uoou.cz.
  • 9. V případě jakýchkoliv dotazů nebo podnětů prosím kontaktujte pověřenou osobu formou e-mailu na: kristina@fitup.sk.